Algemene voorwaarden & privacyverklaring

BEPALING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID

Onder geen enkele omstandigheid kan het Platform Comerse – B2B Apartments BV aansprakelijk gesteld worden in geval de handelaar zoals aangeduid op de waardebon het product of de dienst niet kan leveren. Geen enkele niet conforme levering of gebrek nav het aanbieden van de waardebon kan verhaald worden bij Comerse. De volledige verantwoordelijkheid ligt in de relatie tussen de consument die de waardebon aangekocht heeft en de handelaar die aangeduid werd door de consument.

PRIVACY POLICY

I. ALGEMENE GEGEVENS

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen worden om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, bezoekers en gebruikers is voor ons heel belangrijk en dragen wij hoog in het vaandel.

Daarom willen wij, aan de hand van dit privacy beleid u zo goed mogelijk informeren, op de hoogte brengen welke gegevens bij het invullen van het contactformulier verzameld en/of bewaard worden, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.

A. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wat/wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de persoon die instaat voor het verzamelen van de persoonsgegevens bij het invullen van een contactformulier op deze website en/of ingevolge het bekomen en/of uitvoeren van de opdracht of onderschrijven van een overeenkomst.

Hierbij is het uitermate belangrijk dat wij, als verwerkingsverantwoordelijke steeds bereikbaar zijn voor eventuele vragen en opmerkingen betreffende het privacy beleid. De contactpersoon is Filip De Baets te bereiken via info@comerse.be of op het nummer 0468 408 408.

B. KENNISNAME EN AANPASSING

Door het bezoeken van onze website, het gebruik van de onlinetoepassingen, het invullen van het contactformulier en het meedelen van uw gegevens in de uitvoering van een overeenkomst bevestigt U kennis genomen te hebben van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid.

De onderneming behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers die hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. Na publicatie worden de wijzigingen automatisch van kracht.

C. TOEPASSELIJK RECHT

De verwerking van de persoonsgegevens binnen de onderneming is aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens onderworpen.

II. VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

A. DEFINITIE PERSOONSGEGEVENS

Onder de noemer persoonsgegevens dienen alle gegevens of informatie (vb naam, telefoonnummer, emailadres, …) te worden verstaan die betrekking hebben op een identificeerbaar persoon. Door de ruime formulering zijn heel veel gegevens als persoonsgegevens te beschouwen.

B. HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN TOEPASSINGEN

Door het gebruik van onze website worden diverse persoonsgegevens verzameld, dit op verschillende manieren:

De persoonsgegevens worden door u zelf meegedeeld (vb. het contactformulier, inschrijven voor de aankopen, … ).

De persoonsgegevens die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze diensten (vb. klantennummer, afkortingen, …).

De verschillende manieren van verzameling van persoonsgegevens zijn natuurlijk onderworpen aan eigen specifieke bepalingen en voorwaarden in de privacywetgeving. 

Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, email, telefoonnummer zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze onlinediensten (het gebruik van het contactformulier, het gebruik van onderdelen van de website waarvoor registratie nodig is, …) en dienen door uzelf aan ons meegedeeld te worden.

De door u verstrekte gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor u, als gebruiker de toegang tot onze diensten te ontzeggen.

C. CONTRACTUELE RELATIE

Bij het uitvoeren van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten worden verschillende gegevens verzameld die noodzakelijk zijn (afhankelijk van uw persoonlijke situatie) om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Dit kunnen volgende persoonsgegevens betreffen:

Persoonlijke identificatiegegevens van uzelf als van uw cliënteel (naam, adres, email, telefoonnummers, … );

Financiële identificatiegegevens  zoals bankrekeningnummers.

Beroepsaciviteiten (Beroepsactiviteiten van de persoon die in het bestand is opgenomen: aard van de activiteit, aard van de goederen of diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties.)

Zonder deze gegevens is er geen mogelijkheid tot het uitvoeren van een overeenkomst, daarom dienen door u verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

Bij het meedelen van onjuiste gegevens houden wij ons het recht voor de overeenkomst te verbreken en maken wij reeds voorbehoud voor schade.

D. GEEN VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Zoals de wet voorschrijft, worden er geen gevoelige gegevens zoals de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, seksuele voorkeuren, gezondheid en het lidmaatschap van een vakvereniging door ons verwerkt.

III. DOELEINDEN VAN VERWERKING

A. DEFINITIE

Onder de verwerking van persoonsgegevens die door ons verzameld worden, verstaan wij elke verwerking die betrekking heeft op het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen.

B. DOELEINDEN BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN TOEPASSINGEN

De verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in punt II.b van onderhavige policy is noodzakelijk voor het bereiken van de door ons vooropgestelde doeleinden:

Commerciële opvolging:

U te contacteren voor onze commerciële doeleinden en te informeren over ons aanbod en de werking.

Direct Marketing:

U op de hoogte te houden van de actualiteit, dit aan de hand van onze nieuwsbrief.

Marktonderzoek:

Uw gegevens te gebruiken voor het onderzoek voor en van de marktsituatie van onze producten en diensten.

Opmaken van statistische gegevens:

De verzamelde gegevens weer te geven in verschillende overzichten, tabellen en grafieken welke ons een zicht biedt op het aantal gebruikers van onze website en onlineplatform gedurende een bepaalde periode.

C. KWALITEIT EN BELANGENAFWEGING

Als verwerkingsverantwoordelijke waken wij over de kwaliteit en wettelijkheid van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de gegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn te wissen of te verbeteren.

Bij de verzameling en verwerking van de beschikbare persoonsgegevens houden wij ons voor enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die dienend zijn voor het bereiken van onze verwerkingsdoeleinden. Geen overmatige gegevens noch gegevens die “ooit wel” eens van toepassing zouden kunnen zijn worden door ons verzameld of verwerkt.

IV. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Een langere bewaring of verdere verwerking dan nodig voor de doeleinden te bereiken wordt niet gedaan

Om deze termijnen ook voor u beter te kunnen duiden, dient ook hier eenzelfde onderverdeling tussen onze activiteiten worden doorgevoerd:

A. BEWAARTERMIJN BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN TOEPASSINGEN

De persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar om nadien te worden verwijderd of minstens geanonimiseerd te worden, waardoor identificatie van de gebruikers niet meer mogelijk is. Indien de betrokkene zich uitschrijft voor direct marketing worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

B. BEWAARTERMIJN BIJ CONTRACTUELE RELATIE

De bewaartermijnen bij een contractuele relatie zijn gelinkt aan wettelijke en fiscale termijnen. Deze termijnen worden wettelijk opgelegd en het is onze taak om aan deze verplichtingen te voldoen.

Deze verschillende wetgevingen vermelden enkel minimumtermijnen. Toch zullen wij uw gegevens langer bewaren dan er wettelijk minimaal wordt voorgeschreven, dit om u een adequate en correcte dienst na verkoop te kunnen bieden. Daarom worden volgende termijnen door ons weerhouden:

10 jaar voor de facturatiegegevens;

Tenzij een langere bewaring zich opdringt gezien deze nodig is voor de uitvoering van een lopende overeenkomst of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijk of politioneel onderzoek.

V. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De onderneming zal uw persoonsgegevens aan anderen niet doorgeven met uitzondering van de wettelijke verplichting tot doorgave van uw gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

VI. RECHTEN BETROKKENE

A. RECHT OP INFORMATIE

Volgens de wettelijke bepalingen dient de onderneming als verwerkingsverantwoordelijke u duidelijk te informeren betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy beleid geldt dan ook als een persoonlijke kennisgeving.

B. RECHT OP TOEGANG

U heeft het recht om van de onderneming, als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens verwerkt zijn kan u inzage verkrijgen van uw gegevens in onze bestanden met bijkomende informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn, klachtenprocedure, …

Tevens kan u om een kopie van uw persoonsgegevens verzoeken, zonder bijhorende administratieve kosten. Let wel, wanneer u verschillende kopieën aanvraagt zal de onderneming hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

C. RECHT OP VERBETERING

Als betrokkene heeft u het recht alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben te verbeteren.

Onder de noemer “verbeteren” dient te worden verstaan, dat u kosteloos verkeerde gegevens kan laten aanpassen of zelfs laten verwijderen.

De correctheid en kwaliteit van uw persoonsgegevens is van groot belang voor het bereiken van onze doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

D. RECHT OP VERZET

U beschikt over een dubbel recht van verzet. De wettelijke bepalingen voorzien een algemeen recht op verzet en een verzet inzake directe marketing.

Als gebruiker/betrokkene heeft u aldus een algemeen recht op verzet.

Algemeen recht op verzet:

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens overeenkomstig de verwerkingsdoeleinden onvolledig of niet ter zake dienend zijn of wanneer de gegevens waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn of wanneer de gegevens langer dan de opgegeven duurtijd bewaard zijn.

Wanneer uw persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden kan u zich overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de privacywetgeving verzetten tegen deze verwerking wegens zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

U dient hier wel zwaarwichtige en gerechtvaardigde redenen aan te tonen om verdere verwerking te voorkomen.

Recht op verzet inzake direct marketing:

U kan zich kosteloos en zonder enige motivering verzetten tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

E. RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Zonder onredelijke vertraging kan u, uw persoonsgegevens op eigen naam, laten wissen. Dit op voorwaarde dat:

De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waartoe zij verzameld of verwerkt zijn;

U de gegeven toestemming voor specifieke doeleinden intrekt;

De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Wanneer het persoonsgegevens betreft van minderjarigen jonger dan 16 betreffende diensten die tegen betaling langs elektronische weg verricht zijn.

De procedure om dit recht uit te oefenen kan u raadplegen onder punt g.

F. ANTIWITWASWETGEVING EN BEPERKING VAN DE RECHTEN

De rechten van de betrokkene bij de verwerking van zijn persoonsgegevens in toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, worden beperkt.

Ingevolge artikel 65 van voormelde wet, kan de betrokkene niet rechtstreeks genieten van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op de gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van de kennisgeving van veiligheidsgebreken.

Deze uitoefening van voormelde rechten, binnen dit onderdeel van de verwerking, is enkel mogelijk wanneer de betrokkene een verzoek tot de Gegevensbeschermingsautoriteit richt.

G. PROCEDURE UITOEFENING RECHTEN

Wanneer u de voormelde rechten wenst uit te oefenen dient u de al-dan-niet-gemotiveerde, aanvraag samen met een bewijs van identiteit, meer bepaald een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart per post of per mail op te sturen naar de contactpersoon Filip De Baets – Comerse – Smedenstraat 6 – 8300 Knokke-Heist.

H. AANGIFTE EN BEVOEGDE INSTANTIE BIJ INBREUKEN

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax :+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be